ΔΩΡΕΑ ΑΟΛΗ αίτηση ∆ωρεάς AOΛ θα πρέπει να συµπληρώνεται το αργότερο µέχρι την 36η εβδοµάδα κύησης και τουλάχιστον ένα µήνα πριν από την αναµενόµενη ηµεροµηνία τοκετού για να δίνεται επαρκής χρόνος στη µητέρα να ενηµερωθεί και να είναι σίγουρη για την απόφασή της.

Παράλληλα δίνεται ο απαραίτητος χρόνος ώστε η αίτηση να αξιολογηθεί, να εγκριθεί και το πακέτο συλλογής να ετοιµαστεί έγκαιρα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ

Στην αίτηση δωρεάς ΑΟΛ συµπεριλαµβάνονται το ιατρικό ιστορικό εσάς και της οικογένειας σας, γραπτή συγκατάθεση µε την οποία συµφωνείτε να προχωρήσετε στη δωρεά ΑΟΛ του παιδιού σας στο ∆ηµόσιο Αρχείο, και η γραπτή συγκατάθεση του µαιευτήρα σας ότι συµφωνεί να διενεργήσει τη διαδικασία συλλογής ΑΟΛ.

Με την αίτηση σας για ∆ωρεά Αίµατος Οµφάλιου Λώρου συµφωνείτε µε τα ακόλουθα:

 1. Αφού συλλεχθεί το ΑΟΛ του παιδιού σας , θα εξεταστεί και θα φυλαχτεί στο ∆ηµόσιο Αρχείο εάν πληροί τα κριτήρια φύλαξης.
 2. Εάν το ΑΟΛ κριθεί ότι δεν είναι κατάλληλο για µεταµόσχευση, τότε θα καταστραφεί ακολουθώντας τις τυποποιηµένες πρακτικές. Το ΑΟΛ δεν θα χρησιµοποιηθεί για οποιονδήποτε σκοπό έρευνας χωρίς τη δική σας έγγραφη συγκατάθεση.
 3. ∆είγµατα από το ΑΟΛ και το δικό σας θα εξεταστούν για ασθένειες που µπορούν να µεταδοθούν στον ασθενή ή να επηρεάσουν την έκβαση της µεταµόσχευσης. Όλα τα αποτελέσµατα των εξετάσεων είναι εµπιστευτικά.
 4. Στην περίπτωση οποιωνδήποτε επιβεβαιωµένων θετικών αποτελεσµάτων των εξετάσεων που µπορεί να επηρεάσουν την υγεία σας ή την υγεία του παιδιού σας, θα σας δοθούν µε την ανάλογη επαγγελµατική συµβουλή εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.
 5. Αφού γίνει εξέταση ιστοσυµβατότητας (HLA τυποποίηση), το ΑΟΛ θα καταχωρηθεί στο ∆ηµόσιο Αρχείο.
 6. ∆εν θα πληροφορηθείτε κατά πόσο το ΑΟΛ του παιδιού σας έχει φυλαχτεί, εκτός και αν εσείς το ζητήσετε.
 7. Περίπου σε 6 -12 µήνες µετά τη δωρεά, θα επικοινωνήσουµε µαζί σας ώστε να µας ενηµερώσετε αν έχουν προκύψει οποιαδήποτε προβλήµατα υγείας, που πιθανό να επηρεάζουν την καταλληλότητα του ΑΟΛ.
 8. Το ΑΟΛ θα παραµείνει στο Αρχείο για 20 χρόνια ή µέχρις ότου δεν είναι πλέον κατάλληλο για φύλαξη.
 9. Το ΑΟΛ θα δοθεί σε οποιονδήποτε ασθενή το χρειαστεί ανεξαρτήτως φυλής, εθνικότητας και θρησκείας.
 10. ∆εν θα υπάρξει καµιά οικονοµική επιβάρυνση για τη φύλαξη του ΑΟΛ του παιδιού σας.
 11. Αφού γίνει η διαδικασία φύλαξης, το ΑΟΛ δεν µπορεί να αποσυρθεί από το Αρχείο παρά µόνο για σκοπούς µεταµόσχευσης.

 

Μπορείτε να σημπληρώσετε τη Αίτηση ∆ωρεάς ΑΟΛ να την αποστέλλετε με φάξ στο 22772888 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση cordblood@karaiskakio.org.cy και να επικοινωνείτε µε το Αρχείο για επιβεβαίωση της παραλαβής της.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε στο 22772700 για να σας αποσταλεί το έντυπο µε φαξ ή στο ηλεκτρονικό σας ταχυδροµείο.